WWW.DVMEDIATOR.SK

Ing. Drahomír Vorlíček, mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod ev. č. 1348


Mediácia všeobecne
Cenník mediácie


Kontakt:
Ing. Drahomír Vorlíček
Kráľová pri Senci, 939
tel.: 0904 806 847
mediator@dvmediator.sk
www.dvmediator.sk

www.dostojnyrozvod.eu


 

 

 

CENNÍK MEDIÁCIE

Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii s výnimkou ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu.

Vzhľadom na miesto kancelárie mediátora je prirodzenou spádovou oblasťou Senec, Pezinok, Bratislava, Trnava, Galanta, Sereď, Šamorín. Konzultácie a mediačné stretnutia je však možné dohodnúť aj mimo kancelárie mediátora.
 

PRÍPRAVA MEDIÁCIE
prípravou mediácie sa rozumejú všetky konzultácie, stretnutia a úkony vykonané od prvotného kontaktu po spoločné rozhodnutie účastníkov sporu riešiť spor mediáciou.

- úvodné konzultácie v rozsahu do 2 hod. vrátane oslovenia druhej strany sporu  ..... bezplatne
- konzultácie resp. oboznámenie sa s predloženými dokumentmi a materiálmi nad rámec úvodnej konzultácie ..... 12 €/hod.
        
 

MEDIÁCIA
samotná mediácia začína uzatvorením dohody o začatí mediácie. V prípade, že stav veci resp. výrazne narušené vzťahy strán sporu znemožňujú spoločné stretnutia, je možné dohodnúť individuálne mediačné stretnutia (s každou stranou sporu osobitne).

 


MEDIÁCIA NEMAJETKOVÝCH OBČIANSKYCH  SPOROV

manželské a partnerské spory, susedské spory nemajetkovej povahy, generačné konflikty, riešenie rozvodových a porozvodových konfliktov, starostlivosť o deti, spory o úprave styku s deťmi, spory o výživné a pod.

uzatvorenie dohody o začatí mediácie ..... 30 €
mediačné stretnutia  ...... 15 €/hod.
spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie  ..... 60 € *
 

MEDIÁCIA OBČIANSKYCH  SPOROV MAJETKOVEJ POVAHY
vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), dedičské spory, spory spoluvlastníkov, susedské majetkové spory, náhrady škôd a pod.

uzatvorenie dohody o začatí mediácie ..... 50 €
mediačné stretnutia  ...... 20 €/ hod.
spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie  ..... 100 €*


MEDIÁCIA V PODNIKATEĽSKOM SEKTORE
 
uzatvorenie dohody o začatí mediácie ..... 50 €
mediačné stretnutia  ...... 25 €/ hod.
spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie  ..... 200 €*


OSTATNÉ SPORY NEMAJETKOVEJ POVAHY
spory v pracovných a záujmových kolektívoch,  komunitné spory, etnické spory a pod.

uzatvorenie dohody o začatí mediácie ..... 30 €
mediačné stretnutia  ...... 20 €/ hod.
spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie  ..... 60 €*

 
* v prípade, že mediácia nie je ukončená uzatvorením dohody ale inou formou, ktorú umožňuje zákon o mediacií, položka  nie je účtovaná.


Ak je to vzhľadom na povahu veci vhodné, alebo tak určuje právny predpis, môžu stranám sporu vzniknúť ďalšie náklady, ktoré nie sú súčasťou ceny mediácie podľa tohto cenníka ako napr. overovanie podpisov, uloženie dohôd a potvrdenia o ukončení mediácie v notárskom centrálnom registri listín, spísanie dohody formou notárskej zápisnice, ďalšie právne služby súvisiace so zmierovacím konaním (súdny zmier),  a pod.

 

Ak sa osoby zúčastnené na mediácii  pred začatím mediácie nedohodnú inak, cenu za mediáciu hradí vopred navrhovateľ mediácie,  a to v rozsahu min. 4 mediačné stretnutia po 1 hod. . V prípade, záujmu je možné dohodnúť aj  iné miesto mediačných stretnutí ako kancelária mediátora. Ku cene mediačných stretnutí  mimo kanceláriu mediátora sú účtované náklady na cestovanie a stratu času.

 

Nie som platcom DPH. Uvedené ceny sú koncové. 
 
 

Ing. Drahomír Vorlíček, 2016

wedos