WWW.DVMEDIATOR.SK

Ing. Drahomír Vorlíček, mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod ev. č. 1348


Mediácia všeobecne
Cenník mediácie


Kontakt:
Ing. Drahomír Vorlíček
Kráľová pri Senci, 939
tel.: 0904 806 847
mediator@dvmediator.sk
www.dvmediator.sk

www.dostojnyrozvod.eu


 

 

 

MEDIÁCIA VŠEOBECNE

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom mediátor ako neutrálna osoba pomáha sporiacim sa stranám nájsť prijateľné riešenie sporu a teda vzájomnú dohodu o riešení sporu. Mediácia sa dá použiť v celom rade sporov v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodno-záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Spor je možné riešiť mediáciou v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania.
 

Výhody riešenia sporu mediáciou:

-

riešenie sporu  nie je určené direktívne (napr. rozhodnutím súdu), ale ako vzájomná dohoda zohľadňujúca požiadavky sporiacich sa strán

-

nedôkazné konanie (nemusíte zháňať a predkladať žiadne dôkazy na podporu svojich požiadaviek a tvrdení)

-

rýchlosť (väčšinu sporov je možné vyriešiť počas 4 - 8 mediačných stretnutí t.j. do 2 mesiacov)

- neformálnosť
-

cena (v majetkových sporoch ide o zlomky ceny súdnych poplatkov a právnych služieb. V už prebiehajúcich súdnych sporoch v prípade vyriešenia sporu dohodou - schválením súdneho zmieru v zmierovacom konaní, je možné vrátenie 30% -90%  zaplateného súdneho poplatku  v závislosti od štádia súdneho sporu)

-

dôvernosť (mediátor a osoby zúčastnené na mediácii sú viazané mlčanlivosťou),

Neuzatvorenie dohody medzi stranami sporu prostredníctvom mediácie nemá žiadny účinok na postavenie strán v súdnom spore alebo arbitráži a teda nemôže byť na škodu sporiacich sa strán.

Činnosť mediátora nie je územne viazaná. Mediátor teda môže vykonávať činnosť aj v sporoch mimo územnej pôsobnosti súdu, ku ktorému je v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti priradený.
Vzhľadom na miesto kancelárie mediátora je prirodzenou spádovou oblasťou Senec, Pezinok, Bratislava, Trnava, Galanta, Sereď, Šamorín. Mediačné stretnutia je možné dohodnúť aj mimo kancelárie mediátora.

informácie o  mediacií a jej priebehu sú dostupné na internete (napr. www.vyvlastnenie.sk )

Ing. Drahomír Vorlíček, 2016

wedos